Tomasz Stańko

Chameleon

Utopia Records (Greece), CD 1002

Tracks

 1. Mademoiselle Ka (Stanko)
 2. Euforila (Stanko)
 3. Hej! (Stanko)
 4. Balladella (Stanko, Skowron, Apostolis)
 5. Whistle Walk (Skowron)
 6. Green Song (Stanko, Skowron, Apostolis)
 7. Chameleon (Stanko)
 8. Gray Flower (Stanko, Skowron, Apostolis)
 9. Babylon samba (Stanko)
 10. Violet liquor (Stanko)
 11. Illusion (Stanko, Skowron, Apostolis)

Tomasz Stańko — trumpet
Janusz Skowron — piano, synthesizer, sampled percussion
Antymos Apostolis — elextric guitar, electric bass, drums, percussion, sampled percussion

All compositions by Tomasz Stańko, except as noted